vienti

WTO:n toimintakyky palautettava

7.10.2020 klo 16.36
Metallinjalostajille on tärkeää, että EU puolustaa edelleen sääntöihin perustuvaa avointa maailmankauppaa. WTO:n toimintakyky on palautettava, ja EU:n on käytettävä jo olemassa olevia polkumyynti- ja tasaustullityökaluja tehokkaammin, Metallinjalostajien toimitusjohtaja Kimmo Järvinen kirjoittaa.

Omavaraisuuden vaatimukset ja protektionismi olivat kasvussa maailmalla jo ennen koronakriisiä, joka on entisestään voimistunut näitä pyrkimyksiä. Uudesta tilanteesta huolimatta suomalaisille metallinjalostajille on tärkeää, että EU puolustaa edelleen sääntöihin perustuvaa avointa maailmankauppaa.

EU:n on pyrittävä ratkaisemaan Maailman kauppajärjestön (WTO) umpikujaan ajautuneen riitojen välityselimen tuomareiden nimittämisestä syntynyt kiista. WTO:n riitojenratkaisumekanismia, valituselin mukaan lukien, on myös kiireellisesti vahvistettava. Lisäksi WTO:n sihteeristön asemaa olisi helpotettava tarjoamalla sille aloiteoikeus kompromissiehdotusten esittämiseen.

Tuemme myös Euroopan komission muita pyrkimyksiä löytää ratkaisuja WTO:n haasteisiin, kuten väliaikaisen muutoksenhakujärjestelmän luomista. EU:n ehdotus avoimuudesta ja valtiontukien ilmoitusvelvollisuudesta on hyvä: Jos tuen antava valtio ei ilmoita tuesta WTO:lle, sen oletetaan olevan laiton tuki. EU:lla olisi tällöin oltava mahdollisuus asianmukaisiin vastatoimiin, jos tuen myöntänyt valtio ei pysty todistamaan, että toimenpide on WTO:n sääntöjen mukainen.

EU:n kyky puolustaa WTO:n sääntöihin perustuvia oikeuksiaan on ratkaisevan tärkeää vapaan ja avoimen kaupan arvostuksen palauttamiseksi. Jos EU:n yritykset kohtaavat tilanteen, jossa ulkomaiset tuotantoyritykset eivät noudata WTO-sitoumuksiaan ja WTO:n paneeli on ratkaissut riidan Euroopan unionin hyväksi, on tärkeää, että EU:lla on olemassa oma vastatoimilainsäädäntö, jonka avulla tilanne saadaan korjatuksi nopeasti.

EU:n on käytettävä jo olemassa olevia polkumyynti- ja tasaustullityökaluja tehokkaammin

Metallinjalostajien mielestä Euroopan komission olisi hyödynnettävä täysimääräisesti vuosi sitten uudistettuja polkumyyntisäädöksiä. Polkumyyntitullien tasoa määritettäessä komission tulisi ottaa huomioon merkittävät markkinahäiriöt kuten raaka-aineiden vientikiellot. Mikäli polkumyynnin tai valtiontukien vahingot ovat EU:n yrityksille merkittäviä, komission tulisi luopua alemman tullin säännöstä ja ottaa käyttöön polkumyyntimarginaalin tasoinen tulli vahingon poistamiseksi.

Jos tutkinnan kohteena oleva yritys kieltäytyy yhteistyöstä, EU:n tulisi määrätä tehokkaampia seuraamuksia, erityisesti valtiontukien osalta. Avoimuuden ja ilmoitusten noudattamisen lisäämiseksi voitaisiin ottaa käyttöön edellä mainittu oletus, jonka mukaan WTO:lle ilmoittamattomien tukien oletetaan olevan vahinkoa aiheuttavia tukia.

Merkittävä parannus olisi myös tutkinnan kohteena olevan yrityksen vastauksien teknisen minimitason määrittely. Nykyisin valituksen tehneen on toimitettava laajamittaiset ja yksityiskohtaiset selvitykset, joissa on yhdistetty tekniset, taloudelliset ja oikeudelliset perustelut ja todisteet, mutta tutkinnan kohteena olevan yrityksen vastineeksi hyväksytään varsin vaatimattomia esityksiä.

Edellä mainitut parannukset olisivat suomalaiselle metalliviennille elintärkeitä ja siksi tarvitsemme aktiivista kauppapoliittista edunvalvontaa näiden asioiden edistämiseksi.

Kimmo Järvinen
toimitusjohtaja
Metallinjalostajat ry
kimmo.jarvinen@teknologiateollisuus.fi