Photo by Paul Teysen on Unsplash

Euroopan uuden kauppapolitiikan ylin valvoja lupaa reilumpaa kaupankäyntiä myös metalleille

4.12.2020 klo 10.18
Komission uudet työkalut auttavat vastaamaan kansainvälisen kaupan protektionistisiin haasteisiin sekä luomaan lisääntyvää kysyntää vähähiilisyysteknologiaa kehittäville yrityksille.

Euroopan komissio nimitti ranskalaisen Denis Redonnet'n kauppapolitiikan pääosaston (TRADE) varapääjohtajan virkaan 24. heinäkuuta. Redonnet’n tehtävä on uusi, EU:n kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa valvova korkeimman viranomaisen (Chief Trade Enforcement Officer [CTEO]) tehtävä.

Kauppasopimusten valvojan viran perustaminen on myös osa uuden komission pyrkimystä uudistaa EU:n kauppapolitiikkaa. Kauppasopimusten valvojan tehtävänä on myös auttaa EU:ssa toimivia viejiä luomaan enemmän lisäarvoa vientimarkkinoilla ja vahvistaa samalla kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanoa erityisesti ilmasto-ohjelman ja työntekijöiden oikeuksien osalta.

Varapääjohtaja linjasi omaa tehtäväänsä ja EU:n uutta kauppapolitiikka 24. marraskuuta komission järjestämässä kansalaisdialogi-tilaisuudessa (Civil Society Dialogue). Tarkoitus on parantaa kauppasopimusten täytäntöönpanoa, EU:n yritysten vientimarkkinoille pääsyä, tukea pk-yritysten vientiponnisteluja sekä kehittää komission kauppalainsäädäntöä, kaupankäynnin teknologiaa ja turvallisuutta.

Uudistuksella on myös tarkoitus parantaa yhteistoimintaa muiden komission pääosastojen, parlamentin, jäsenvaltioiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, jotta kauppapoliittiset ongelmat pystytään ratkaisemaan aikaisempaa tehokkaammin.

Tätä tarkoitusta varten komissio esitteli myös uusia työkaluja yrityksille vientiponnistelujen helpottamiseksi, kuten Access2Markets-portaalin, alkuperäsääntöjen itsearviointityökalun (ROSA) sekä uuden valitusjärjestelmän kaupan esteiden poistamiseksi ja kestävän kehityksen rikkomusten torjumiseksi. Nämä työkalut auttavat kansainvälisen kaupan sidosryhmiä saamaan tietoa ja ottamaan mahdollisia ongelmia esille kaupankäynnissä kolmansien maiden kanssa.

On tärkeää, että EU:lla on käytössään asianmukaiset välineet, joilla voidaan varmistaa, että kauppasopimusten mukaisia unionin oikeuksia ei poljeta.

Lisäksi riitojenratkaisumenettelyihin suunnitellaan järjestelmätason muutoksia, mukaan lukien ehdotus välineeksi, jonka avulla EU voi reagoida kolmansien maiden koersiivisiin kauppatoimiin sekä monenkeskisen investointituomioistuimen perustaminen ja vahvistetun kauppasopimusten täytäntöönpanoasetuksen antaminen.

On tärkeää, että unionilla on käytössään asianmukaiset välineet, joilla voidaan varmistaa, että kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia unionin oikeuksia ei poljeta taloudellisten etujen nimissä. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa kolmannet maat ottavat käyttöön kauppaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka vähentävät unionin talouden toimijoille kansainvälisten kauppasopimusten mukaisesti kuuluvia etuja. Unionin on voitava reagoida nopeasti ja joustavasti niiden menettelyjen ja määräaikojen puitteissa, jotka on asetettu sen tekemissä kansainvälisissä kauppasopimuksissa.

Tätä prioriteettia sovelletaan sekä markkinoille pääsyn edistämiseen että kestävän kehityksen kysymyksiin, kuten ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristönsuojelu ja strateginen yhteistyö kansainvälisten kauppakumppaneidemme kanssa. Esimerkiksi Etelä-Korean ja Kanadan kanssa solmittuihin kauppasopimuksiin on otettu mukaan kestävän kehityksen määrittelyt (Trade and Sustainable Development [TSD]). Komissio katsoo, että yllä mainituilla toimilla pystytään poistamaan kaupan esteitä, puuttumaan sisämarkkinoiden vääristymiin sekä luomaan uusia investointeja ja vientimahdollisuuksia pk-yrityksille.

Metallinjalostajat katsovat, että yllä esitetyt uudet työkalut, erityisesti alkuperäsääntöjen itsearviointityökalu ja TSD-määrittelyt, ovat Suomen vientiteollisuuden kannalta hyviä uutisia, ja auttavat vastaamaan kansainvälisen kaupan protektionistisiin haasteisiin sekä luomaan lisääntyvää kysyntää vähähiilisyysteknologiaa kehittäville yrityksille.

Kimmo Järvinen
toimitusjohtaja
Metallinjalostajat ry